Espresso Yourself - Kuro Yokaichi Honkaku Shochu (sweetpotato)