MIO Sparkling Sake (by Shirakabe Gura-Sho Chiku Bai)