Tokyo Slipper - Sho Chiku Bai HANA Pineapple Flavored Sake & Yokaichi Mugi Honkaku Shochu