Sho Chiku Bai Shirakabegura Junmai Daiginjo: Gold Award Winner at the 2017 U.S. National Sake Appraisal

Publisher: 
Marketing

U.S. National Sake Appraizal

Gold Award Winner: Sho Chiku Bai Shirakabegura Junmai Daiginjo.
Silver Award Winner: Sho Chiku Bai Shirakabegura Kimoto Junmai.