Shochu Vesper Yokaichi Mugi (Shochu: distilled from Barley)
Plum Wine Sonic - 2 Takara Plum, MIO Sparkling Sake
Bloody Mary Sho Chiku Bai Classic Junmai
Asian Delight Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake
Nigori Coconut Sho Chiku Bai Nigori Silky Mild (Nigori Sake)
Plum Classic Yokaichi Mugi (Barley)
Green Tea Cocktail Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake, HANA Lychee
Ginjo Lemon Fresh Sho Chiku Bai Premium Ginjo
Sour Plum Takara Shochu, Kinsen Plum or Takara Plum
Strawberry Saketini Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake
MIO Breeze Takara Shochu, MIO Sparkling Sake
Sake Mojito Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake
Simply Lychee HANA Lychee, MIO Sparkling Sake
Yokaichi Delight Yokaichi Mugi (Barley)
Moonlight Cocktail Sho Chiku Bai Nigori Silky Mild (Nigori Sake), Koshu Plum
Saketini Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake
Ginger Saketini Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake
MIO Raspberry Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake, MIO Sparkling Sake, HANA Raspberry
Mango Mojito YUKI Nigori Mango (Flavored Nigori Sake)
Plum Martini Takara Plum, MIO Sparkling Sake
Lady Apple Sho Chiku Bai Nigori Silky Mild (Nigori Sake), HANA Fuji Apple
Kuro Cobbler Kuro Yokaichi (Sweet Potato)
Sakerita Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake
Nigori Matcha White Hot Chocolate Sho Chiku Bai Nigori Silky Mild (Nigori Sake)
Plum Wine Sonic - 1 Takara Plum, Tonic
Towari Surprise Towari (Buckwheat)
Peach Fresca YUKI Nigori White Peach
Strawberry Liqueur Takara Shochu
Mio in the Afternoon MIO Sparkling Sake
Nigori Fresh Sho Chiku Bai Nigori Silky Mild (Nigori Sake)
MIO Grape Cocktail MIO Sparkling Sake
Kuro Yokaichi Imo Orange Cocktail Kuro Yokaichi (Sweet Potato)
Saikirina Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake
MIO Raspberry Float MIO Sparkling Sake
Plum Sake & Tonic Koshu Plum (Plum Flavored Sake)
Samurai Martini Takara Shochu
Spicy Strawberry Nigori Sho Chiku Bai Nigori Silky Mild (Nigori Sake)
Coconut Nigori Sho Chiku Bai Nigori Silky Mild (Nigori Sake)
Lychee Mimosa YUKI Nigori Lychee (Flavored Nigori Sake), MIO Sparkling Sake