Nigori Fresh Sho Chiku Bai Nigori Silky Mild (Nigori Sake)
Strawberry Liqueur Takara Shochu
Mio in the Afternoon MIO Sparkling Sake
Saikirina Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake
MIO Grape Cocktail MIO Sparkling Sake
Kuro Yokaichi Imo Orange Cocktail Kuro Yokaichi (Sweet Potato)
Samurai Martini Takara Shochu
MIO Raspberry Float MIO Sparkling Sake
Plum Sake & Tonic Koshu Plum (Plum Flavored Sake)
Lychee Mimosa YUKI Nigori Lychee (Flavored Nigori Sake), MIO Sparkling Sake
Spicy Strawberry Nigori Sho Chiku Bai Nigori Silky Mild (Nigori Sake)
Coconut Nigori Sho Chiku Bai Nigori Silky Mild (Nigori Sake)
Plum Wine Sonic - 2 Takara Plum, MIO Sparkling Sake
Shochu Vesper Yokaichi Mugi (Shochu: distilled from Barley)
Asian Delight Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake
Bloody Mary Sho Chiku Bai Classic Junmai
Plum Classic Yokaichi Mugi (Barley)
Nigori Coconut Sho Chiku Bai Nigori Silky Mild (Nigori Sake)
Ginjo Lemon Fresh Sho Chiku Bai Premium Ginjo
Green Tea Cocktail Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake, HANA Lychee
Strawberry Saketini Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake
Sour Plum Takara Shochu, Kinsen Plum or Takara Plum
Sake Mojito Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake
MIO Breeze Takara Shochu, MIO Sparkling Sake
Yokaichi Delight Yokaichi Mugi (Barley)
Simply Lychee HANA Lychee, MIO Sparkling Sake
Saketini Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake
Moonlight Cocktail Sho Chiku Bai Nigori Silky Mild (Nigori Sake), Koshu Plum
Ginger Saketini Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake
MIO Raspberry Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake, MIO Sparkling Sake, HANA Raspberry
Plum Martini Takara Plum, MIO Sparkling Sake
Lady Apple Sho Chiku Bai Nigori Silky Mild (Nigori Sake), HANA Fuji Apple
Mango Mojito YUKI Nigori Mango (Flavored Nigori Sake)
Sakerita Sho Chiku Bai Classic Junmai Sake
Nigori Matcha White Hot Chocolate Sho Chiku Bai Nigori Silky Mild (Nigori Sake)
Kuro Cobbler Kuro Yokaichi (Sweet Potato)
Peach Fresca YUKI Nigori White Peach
Plum Wine Sonic - 1 Takara Plum, Tonic
Towari Surprise Towari (Buckwheat)